Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Skrivet 2018-04-19

Datum och tid: Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18:3
Lokal:Lokalen vid tvättstugan 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Motioner
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Beslut av att godkänna nya stadgarna. Andra omröstningen, så att de nya stadgarna kan träda i kraft.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar

 

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 maj så att styrelsen hinner behandla dem i god tid till stämman. Skicka antingen in motionerna till styrelsen@bjorkslingan.se, eller lägg dem i föreningens brevlåda på Halmstadsvägen 44.

Årsredovisningen

Årsredovisningen är reviderad och påskriven och har lagts ut på föreningens hemsida www.bjorkslingan.se. Den kommer också att tryckas upp så att den finns tillgänglig på föreningsstämman. 

Om ombud, fullmakt mm

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Vem kan vara ombud

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis.

Biträde

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte förete fullmakt.