Nyhetsbrev Brf Björkslingan Maj 2024

Skrivet 2024-05-06
 1. Extrastämma

Idag måndag är det extrastämma utanför tvättstugan kl. 18.00. Syftet är att genomföra en ändring i våra stadgar och för det krävs två stämmobeslut. Välkommen att delta och rösta! 

Datum och tid: måndagen den 6 maj, 2024, kl.18:00

Plats: Rummet utanför tvättstugan.

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Brf Björkslingan kallas till extrastämma för antagande av nya stadgar. Styrelsen har bett föreningens förvaltare Nabo ta fram förslag till ny skrivelse till stadgarna angående underhållsansvar då det har visat sig att våra stadgar inte stämmer överens med vår ‘Guide till underhållsansvar’. Skrivelsen innefattar även uppdatering av paragraf 45 och 51 i enlighet med gällande lagstiftning. 

När en bostadsrättsförening vill ändra sina stadgar ska beslutet fattas på en föreningsstämma. Det går att fatta beslut på en föreningsstämma om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla röstar Ja till ändringarna.

Om inte samtliga medlemmar deltar på första stämman kan beslut om ändring av stadgar istället fattas på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Information om nya stadgar
 9. Beslut om antagande av nya stadgar
 10. Avslutande
 1. Årsstämma

Den 12 juni är det årsstämma. Denna gång kommer det bl.a. att röstas om fyra motioner och en ny styrelse kommer att röstas fram. Varmt välkommen! 

Vi vill även  passa på att tacka för inkomna motioner till årsstämma, det betyder mycket för hela föreningen med denna typ av engagemang. 

 1. Städdag 

Vi vill tacka alla som deltog på städdagen och bidrog till att göra vår utemiljö mer trivsam. Det städades i gångar, monterades utemöbler, planterades blommor, lagade diverse trasiga saker med mera. Det hela avslutades med en gemensam grillning och fika.  

 1. OVK

I år är det dags för den obligatoriska ventilationskontroll (OVK) som vi som Brf regelbundet behöver låta genomföra i alla våra lägenheter och lokaler. Eftersom vi har förstått att det kan finnas felinstallerade ventiler eller stopp i vissa kanaler kommer vi i år att kombinera OVK med åtgärder för att få bukt med detta. Kontroll och åtgärder kommer att genomföras i höst och vi räknar med att kunna avisera om detta i god tid innan via detta nyhetsbrev och lappar i portarna.

 1. Ansökan om att kunna hänga upp sin cykel 

Styrelsen har införskaffat upphängningsanordning för cyklar som kan monteras i cykelförråden. Är du intresserad av att ha en sådan anordning i ditt cykelförråd? Skicka i så fall in en intresseanmälan till styrelsen@bjorkslingan.se

Obs! Inte alla väggar lämpar sig för upphängning, så styrelsen kan komma med ett annat förslag om det visar sig vara fallet. 

 1. Underhåll av badrumsfönster 

Vi vill påminna om att det är alla medlemmars ansvar att underhålla badrumsfönstret så att det inte uppstår mögel. Framför allt handlar detta om att skydda fönstret från vatten när man duschar, samt att säkerställa god ventilation när man duschat klart! Det kan även handla om att måla om det när behov uppstår.