Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Skrivet 2024-06-11

Datum och tid: torsdagen den 27/6 2024, kl. 18:00
Plats: Rummet utanför tvättstugan.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  1. Information från styrelsen.
  2. Information om nya stadgar
  3. Beslut om antagande av nya stadgar. Föreningen höll en extrastämma den 6:e maj 2024 där stämman enhälligt biföll propositionen.
  4. Motion 1: Bygga om ateljélokaler till bostadsrätter för försäljning
  5. Motion 2: Bygga om ett eller två garage till återvinningsstation
  6. Motion 3: Uppfräschning av trapphusen
  7. Motion 4: Byta fönster i föreningen
 18. Avslutande

Björkhagen den 10/6 2024

Styrelsen Brf Björkslingan

Ladda ner kallelsen i sin helhet: