Renovering av lägenhet

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för reparationer och underhåll inne i lägenheten. Du har rätt att ändra på lägenhetens utseende så att du trivs i ditt hem!

Du får t ex måla eller tapetsera väggar och tak, slipa eller byta golv, byta vitvaror och ytterdörr utan tillstånd från styrelsen. Om du är osäker på vad som är ditt respektive föreningens ansvar, titta i dokumentet ”Guide till underhållsansvar”.

För våra hyresgäster gäller andra regler, vänligen se längre ner under Detta gäller för hyresrätter.

Renovering enligt bostadsrättslagen: Tillstånd från styrelsen

Vissa ändringar av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen. Sedan 1 januari 2023 behöver du som bostadsrättsinnehavare söka tillstånd från styrelsen om du vill göra:

 • ingrepp i en bärande konstruktion,
 • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas,
 • installation eller ändring av anordning för ventilation,
 • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
 • någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Det här innebär till exempel att du behöver fråga styrelsen om du vill:

 • ta bort eller ta upp hål till en dörr i en bärande vägg,
 • flytta kök, badrum eller element,
 • sätta igen befintliga luftventiler (gäller även ventiler till skafferiet!),

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas. I BRF Björkslingan omfattas alla lägenheter på Simrishamnsvägen av en lägre klassning kulturskydd.

Vad krävs för att få tillstånd?

En styrelse får neka tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen som det står i lagen ovan. Ett tillstånd kan dock villkoras.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för sina ombyggnationer, även felaktiga sådana och både om de skett med eller utan styrelsens tillstånd. Har du gjort en otillåten ombyggnad som är till skada eller olägenhet för föreningen kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var före ombyggnaden. Vidare kan du bli skadeståndsskyldig för eventuella skador som uppstått på grund av ombyggnationen. Om du bygger om utan lov och inte rättar dig kan du till och med bli uppsagd.

Om du ska renovera din lägenhet och renoveringen omfattar sådant som kräver tillstånd enligt ovan, fyll i blanketten ”Ansökan renovering”.

Beskriv det du vill göra och vilken eller vilka företag du vill anlita. Bifoga certifieringar och andra bilagor, och skicka ansökan till styrelsen@bjorkslingan.se minst fem veckor innan du önskar utföra åtgärden (detta på grund av att styrelsen sammanträder ca var fjärde vecka). Du kan också lämna ansökan med bilagor i styrelsens brevlåda utanför tvättstugan.

Vissa ändringar kräver att bygganmälan (se Plan och bygglagen och titta på Stockholms information om bygglov) görs hos kommunen minst tre veckor innan byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Informera dina grannar

Om renoveringen kommer att medföra störningar för dina grannar ska du informera dem om detta genom att sätta upp en lapp i din port och eventuell angränsande port. Ange vem du är, hur du kan nås och när arbetet kommer att pågå. Observera att detta är särskilt viktigt när arbetet behöver genomföras på tider då rekommendationen i våra trivselregler är att man ska ta särskild hänsyn till sina grannar. Se dokumentet ”Trivselregler”.

Råd med avseende på renovering i Björkslingan

Rivning av vägg

Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte kan du fråga vår förvaltare Nabo. I de fall de inte kan svara måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. Utlåtandet ska bifogas blanketten.

Köksrenovering

 • Elsystemet är dimensionerat att klara induktionsspis (3-fas behövs ej).
 • Man får inte koppla ihop köksfläkten till ventilationssystemet.
 • Man får inte sätta igen ventilationshålet i skafferiet då vårt ventilationssystem bygger på självdrag och det därför påverkar ventilationen i resten av lägenheten.

Badrumsrenovering

 • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
 • I de fall där det finns ett fönster i duschutrymmet ska detta skyddas mot fukt med hjälp av en permanent lösning. Antingen genom att se till att duschen inte sitter precis vid fönstret, eller genom att t.ex. montera t.ex. ett plexiglas framför hela fönstret. Eftersom träramen lätt blir förstörd av fukt finns annars risk för skada på såväl tätskiktet som fasaden.
 • Om du ska genomföra en renovering av badrummet ska den lösning du valt redovisas i ansökan.

El

 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.
 • Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Avlopp

 • Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person.
 • Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Byggavfall

 • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort.
 • Det får inte läggas i föreningens behållare för hushållsavfall eller matavfall, inte heller i container för grovsopor som beställs i samband med städdagarna.
 • Du får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus eller källargångar.
 • Du får temporärt ställa upp sopsäckar utanför din port. Det är du som ansvarar för placeringen och bortforsling inom rimlig tid. Du får inte ställa byggsäckar på gräsmattan så denna förstörs.

Detta gäller för hyresrätter

Bostadsrätten ger ett indirekt inflytande för bostadsrättsinnehavaren genom att han/hon är medlem i den ekonomiska förening som äger fastigheten. Hyresgästen betalar hyra till föreningen som är bestämd enligt de så kallade bruksvärdesreglerna.

Bostadsrättsinnehavaren får byta ut köksskåp, sätta in persienner, byta mattor m.m. utan särskilt tillstånd. Detta får inte en hyresgäst göra. Hyresgäster får dock byta ytskikt genom att måla och tapetsera. Hyresgästen måste se till att renoveringen sker på ett fackmannamässigt sätt, så att lägenheten klarar besiktningen vid flytt.

Björkslingan har under 2022 och 2023 gått igenom föreningens hyresrätter för att se över renoveringsbehov. Alla lägenheter som har bedömts ha renoveringsbehov har erbjudits förbättring och/eller byte av ytskikt. I de fall något är så trasigt att det kan orsaka skada på intilliggande lägenheter eller fastigheten i sig, har föreningen rätt att åtgärda detta. När sådant som tillhör fast utrustning i lägenheten går sönder, kan detta åtgärdas via anmälan till Nabo.